ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
www.mozgomozi.hu
2014.
I. BEVEZETÉS

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Mozgó Mozi Korlátolt Felelosségu Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/A
. a., cégjegyzékszáma Fovárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01-09-192559 , adószáma: 24975586-2-41; a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett www.mozgomozi.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) található mozgó film vetítési szolgáltatás során a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

A Honlapra feltöltött személyes adat kezelése és gyujtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfeleloen történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs forradalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

A Társaság benyújtotta az adatvédelmi nyilvántartási azonosító iránti kérelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a bejegyzési eljárás folyamatban van.

A Társaság a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elosegíto minden intézkedést megtesz.
II. ÉRTELMEZO RENDELKEZÉSEK

Az alábbi értelmezo rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra:
1. személyes adat: az érintettel (’felhasználó’) kapcsolatba hozható adat - különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzo ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minosül közérdeku, vagy közérdekbol nyilvános adatnak. Személyes adatnak minosül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím;

2. hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelo tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes köru vagy egyes muveletekre kiterjedo – kezeléséhez;

3. tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

4. adatkezelo: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkezo társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely muvelet vagy muveletek összessége, így különösen gyujtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzok rögzítése.

A fentiek alapján a Társaság az adatkezeloje minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minosül és a Honlapon történo regisztráció során feltöltésre kerül.

III. Az ADATKEZELÉS ALAPELVEI
A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlapon keresztül elérheto szolgáltatást a regisztrált felhasználó igénybe vehesse és a Társaság azt szerzodésszeruen teljesíthesse.
A Honlap bárki által meglátogatható. A látogatókra vonatkozóan a Társaság nem gyujt vagy kezel adatot. A Honlapon keresztül elérheto szolgáltatás igénybe vételének elofeltétele azonban a Honlapon történo regisztráció, amely során az alábbi adatokat kell kötelezoen megadni:
• Név
• Lakcím
• E-mail cím
Személyes adat vagy törvény alapján, vagy akkor kezelheto, ha ahhoz a felhasználó hozzájárul. Ennek megfeleloen a Honlapon történo regisztráció során a fenti adatok megadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a regisztrált felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az "adatkezelés célja" bekezdésben meghatározott célokra történo felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Társaság által, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá hogy (iii) a Társasága regisztrált felhasználónak - amennyiben a regisztrált felhasználó azt külön igényelte – hírlevelet küldjön közvetlenül az e-mail címére.

IV. ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása és a Honlapon keresztül igénybevett szolgáltatás teljesítése a Társaság által, ahhoz szükséges kapcsolatfelvétel, a regisztrált felhasználó és a Társaság között megkötésre került szerzodésbol eredo jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, regisztrált felhasználók részére hírlevél küldése.
Az adatkezelés idotartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb idopontig.
Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.
A regisztrált felhasználó, amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön a Társaság, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja a vevoszolgálat info@mozgomozi.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

V. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
A regisztráció során megadott személyes adatokat a Társaság a felhasználó elozetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek – kivéve az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges mértékben szállító vagy futár alvállalkozó részére - semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására a Társaság jogszabályi eloírásnál fogva köteles.
A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Társasággal fennálló jogviszonyát szabályozó szerzodés rendelkezéseit.
A Társaság által kezelt személyes adatokra vonatkozóan adattovábbítás nem történik.

VI. NÉVTELEN ADATOK ÉS "COOKIE"-K

A Társaság a Honlapról többségében névtelen információkat gyujt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja Honlapot, a Társaság nem gyujt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad.
A Társaság feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során a Társaság beépíthet úgynevezett "cookie"-kat, amelyek összegyujtik a látogató elso szintu domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és idopontját. A "cookie"-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A "cookie" egy olyan fájl, amely a látogató böngészo programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A "cookie"-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngészo programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha "cookie" érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott "cookie"-t vagy sem.

VII. JOGORVOSLATI JOG

A regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérol, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését a vevoszolgálat info@mozgomozi.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.
A regisztrált felhasználó kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetoleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idotartamáról, az adatfeldolgozó nevérol, címérol (székhelyérol) és az adatkezeléssel összefüggo tevékenységérol, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Társaság mint adatkezelo a kérelem kézhezvételétol számított legrövidebb idon belül, de legkésobb 30 naptári napon belül írásban, közértheto formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kéro a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg.
A Társaság a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a regisztrált felhasználó írásban jelzi a vevoszolgálat info@mozgomozi.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal; (ii) ha kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszunt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A Társaság a helyesbítésrol és a törlésrol az érintett regisztrált felhasználót e-mailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti, a Társaság az értesítést mellozheti.
A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
• a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelo jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
• a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetové teszi.
A Társaság - az adatkezelés egyideju felfüggesztésével - a tiltakozás megtételét követoen haladéktalanul, de legkésobb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményérol a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti.
Amennyiben az érintett felhasználó a Társaság döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétol számított 30 naptári napon belül - bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.

A Társaság az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelo ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetoleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelo módosítására.

Jelen Szabályzat 2014. augusztus 10. napján lép hatályba.

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon amennyiben egyetértesz a fentiekkel.
Amennyiben az adatvédelemmel, Szabályzatunkkal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az info@mozgomozi.hu e-mail címre.

Mozgó Mozi Kft.
2014. 08. 13.